71 321 07 07
Menu
close
FOOD TRUCKKONTAKTMENU
71 321 07 07
Menu
close
FOOD TRUCKKONTAKTMENU

Polityka prywatności

§1 [Definicje]

Niżej wymienione pojęcia, zapisywane w Polityce Prywatności z wielkiej litery, uzyskują następujące znaczenie: ⦁ Administrator – oznacza współadministrujących Stroną oraz danymi osobowymi: Woo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-357) przy ul. Grunwaldzkiej 67 oraz Bartosz Jędrasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „WOO TO GO Jędrasiak Bartosz” z siedzibą we Wrocławiu (50-357) przy ul. Grunwaldzkiej 67, którzy odpowiadają za prowadzenie Strony, ustalenie i wykonywanie celów przetwarzania danych osobowych, a także przechowują Cookies Administratora na Urządzeniu. ⦁ Cookies – dane informatyczne, przybierające postać niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na Urządzeniu, zazwyczaj noszące w swojej zawartości nazwę źródła pochodzenia (w tym strony internetowej), okres przechowywania na Urządzeniu oraz unikalny numer. ⦁ Cookies Administratora – są to Cookies zamieszczane na Urządzeniu przez Administratora, za pośrednictwem Strony. ⦁ Cookies Zewnętrzne – są to Cookies zamieszczane przez podmioty trzecie, z których usług Administrator korzysta, za pośrednictwem Strony, w celu umożliwienia Administratorowi korzystania z usług tych podmiotów trzecich. ⦁ Formularz kontaktowy – funkcjonalność Strony, umożliwiająca Użytkownikowi przesyłanie treści do Administratora. ⦁ Newsletter - korespondencja masowa nadawana przez Administratora na zasadach określonych w Polityce prywatności. ⦁ Polityka Prywatności – oznacza niniejszą politykę prywatności. ⦁ RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. ⦁ Strona – oznacza serwis internetowy pod adresem „woothai.pl”. ⦁ Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Strony. ⦁ Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

§2 [Wykorzystanie Cookies]

⦁ Administrator nie zbiera danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w Cookies. ⦁ Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies: ⦁ Cookies sesyjne, które są zapisywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. ⦁ Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.. ⦁ Administrator może wykorzystywać Cookies Administratora w celu: ⦁ analizy oglądalności Strony, ⦁ tworzenia anonimowych statystyk w zakresie sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony, ⦁ optymalizacji Strony na Urządzeniu. ⦁ Administrator może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w celu: ⦁ zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych w ramach funkcjonalności Google Analytics (administratorem tych Cookies jest Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone), ⦁ zbierania danych statystycznych związanych z aktywnością Użytkownika na Stronie, w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam Strony w ramach korzystania przez Użytkownika z usług serwisu „Facebook” (administratorem tych Cookies jest Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone). ⦁ Cookies Administratora zamieszcza na Urządzeniu Administrator, natomiast Cookies Zewnętrzne zamieszczają na Urządzeniu: ⦁ Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod odnośnikiem: https://policies.google.com/privacy ⦁ Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod odnośnikiem: https://www.facebook.com/policy.php ⦁ W przypadku, gdy pliki cookies zawierają dane osobowe - podmioty wymienione w ust. 5 powyższej - są administratorami danych osobowych (w rozumieniu RODO) zawartych w plikach Cookies Zewnętrznych.

§3 [Zmiany i wyłączenie korzystania z plików Cookies przez Użytkownika]

⦁ Zazwyczaj oprogramowanie wykorzystywane na Urządzeniu do przeglądania Strony dopuszcza w sposób domyślny możliwość przechowywania Cookies na Urządzeniu. ⦁ Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies poprzez ograniczenie lub wyłączenie dostępu Cookies do Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe. ⦁ Użytkownik ma możliwość określenia zasad (w tym ograniczenia lub wyłączenia) dostępu Cookies do Urządzenia za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania używanego do przeglądania Strony. ⦁ Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, w tym ograniczenia lub wyłączenia ich zapisywania, a także samodzielnego ich usuwania, dostępne są w instrukcji obsługi danej przeglądarki internetowej lub oprogramowania, a w niektórych przypadkach również w odpowiednim dziale lub zakładce takiej przeglądarki lub oprogramowania, które dotyczą pomocy w używaniu danej przeglądarki lub oprogramowania.

§4 [Gromadzenie anonimowych danych technicznych i eksploatacyjnych]

⦁ Administrator za pośrednictwem oprogramowania serwera oraz udostępnianych w jego ramach funkcjonalności gromadzi całkowicie anonimowe dane techniczne i eksploatacyjne, które są konieczne lub pomocne do obsługi Strony. W szczególności zapisaniu na serwerze podlegać mogą: dane odnośnie zapytań i odpowiedzi wymienianych pomiędzy serwerem Strony i Urządzeniem, informacje o błędach występujących przy realizacji takiej komunikacji urządzeń, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, informacje o adresie IP Urządzenia, z którym serwer Strony wymienia dane. ⦁ Dane określone w ust. 1 nie zawierają żadnych informacji mogących identyfikować Użytkownika i nie są powiązane z konkretną osobą Użytkownika.

§5 [Formularze]

⦁ Administrator udostępnia na Stronie funkcjonalność w postaci Formularza kontaktowego, stanowiącego jedną z możliwych form kontaktu Użytkownika z Administratorem. ⦁ Korzystanie z Formularza kontaktowego przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator zbiera informacje, w tym dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści Formularza kontaktowego na potrzeby: ⦁ komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania, jeśli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem i przekazuje dane w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania odnośnie działalności Administratora, ⦁ zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy lub innego stosunku prawnego z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik przesyła dane związane z taką umową lub stosunkiem prawnym, w tym na potrzeby nawiązania takiej umowy lub stosunku prawnego. ⦁ Dane przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego nie są wykorzystywane w innym celu niż opisany w ust. 2 powyżej. Ponadto dane te nie są przekazywane żadnemu podmiotowi trzeciemu, chyba że Administrator uzyska uprzednią zgodę Użytkownika na takie przekazanie danych. ⦁ Dane przekazane za pośrednictwem Formularza kontaktowego przechowywane są nie dłużej niż do czasu zakończenia komunikacji z Użytkownikiem – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej dane są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania, rozliczenia oraz przedawnienia roszczeń z danej umowy lub stosunku prawnego, a także wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych.

§6 [Newsletter]

⦁ Administrator udostępnia na Stronie funkcjonalność w postaci możliwości dopisania się przez Użytkownika do listy odbiorców Newslettera. ⦁ Newsletter zawierać może treści o charakterze marketingowym lub informacyjnym, dotyczącym Strony, Administratora, jego działalności oraz oferowanych usług, organizowanych promocji lub konkursów, a także innych form propagowania działalności Administratora. ⦁ Dopisanie się przez Użytkownika do listy odbiorców Newslettera następuje wyłącznie na podstawie wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie korespondencji w ramach Newslettera, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika, właściwego do przesyłania Newslettera, a także równoczesne zaznaczenia pola wybieralnego (checkboxa) przy oświadczeniu o zgodzie na otrzymywanie Newslettera. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, jednak konieczne aby otrzymywać korespondencję w ramach Newslettera. ⦁ Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika, zawartego w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera. ⦁ Dane przekazane przez Użytkownika na potrzeby dopisania się do listy odbiorców Newslettera oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji w ramach Newslettera będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu kierowania do Użytkownika korespondencji w zakresie opisanym w ust. 2 powyżej i nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane te będą przechowywane wyłącznie przez czas trwania udzielonej zgody na przesyłanie korespondencji, o której mowa w ust. 3 i wyłącznie przez ten czas do Użytkownika będzie nadawany Newsletter.

§7 [Udostępnienie danych]

⦁ Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem funkcjonalności występujących na Stronie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawem dozwolonych i na zasadach opisanych przy każdej z funkcjonalności Strony, umożliwiającej przekazanie danych (§2, §5 oraz §6 Polityki prywatności). ⦁ Administrator może udostępniać dane Użytkownika, zebrane za pośrednictwem funkcjonalności występujących na Stronie, upoważnionym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom administracji publicznej, na podstawie zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa żądań tych organów.

§8 [Klauzula informacyjna]

Wykonując obowiązek określony w art. 13 RODO, Administrator informuje, że: ⦁ Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Woo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-357) przy ul. Grunwaldzkiej 67 oraz Bartosz Jędrasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „WOO TO GO Jędrasiak Bartosz” z siedzibą we Wrocławiu (50-357) przy ul. Grunwaldzkiej 67, które to podmioty wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych oraz realizują wspólne działania marketingowe, na podstawie art. 26 ust. 1 RODO; Właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących administrowania danymi osobowymi oraz ochrony tych danych jest Woo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-357) przy ul. Grunwaldzkiej 67, adres e-mail: biuro@woothai.pl ; ⦁ zasadnicza treść uzgodnień umowy o współadministrowanie danymi, jest udostępniana na żądanie skierowane na adres e-mail wskazany w ust. 1 powyżej; ⦁ przekazane przez Państwa (w tym jako Użytkownika) dane osobowe będą przetwarzane w celu: ⦁ komunikacji z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania – co stanowi przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ⦁ a także zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy lub innego stosunku prawnego z Państwem, jeśli Państwo przesyłacie dane związane z taką umową lub stosunkiem prawnym, w tym na potrzeby nawiązania takiej umowy lub stosunku prawnego – co stanowi przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; ⦁ administrowania bazą danych oraz klauzul obejmujących Państwa zgody na otrzymywanie korespondencji w ramach Newslettera, w tym do prowadzenia marketingu usług i produktów Administratora, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów – co stanowi przetwarzanie danych na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO  oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ⦁ Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres: ⦁ nie dłuższy niż do czasu zakończenia komunikacji z Państwem – w przypadku danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, ⦁ niezbędny do wykonania, rozliczenia oraz przedawnienia roszczeń z danej umowy lub stosunku prawnego, a także wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych – w przypadku danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, ⦁ trwania udzielonej zgody na przesyłanie korespondencji w ramach Newslettera – w przypadku danych, o których mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej. ⦁ Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy, instytucje i podmioty uprawnione do otrzymania takich danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. ⦁ Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom świadczącym usługi finansowe, doradcze, marketingowe, prawne, księgowo-rachunkowego oraz teleinformatyczne na rzecz Administratora. ⦁ Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. ⦁ Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) ⦁ Podanie wszelkich danych osobowych Administratorowi, podobnie jak udzielenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne. Jednak bez udzielenia zgody na otrzymywanie Newslettera, niemożliwym będzie jego otrzymanie, zaś w przypadku niepodania Państwa danych osobowych, niemożliwym okazać się może skorzystanie z niektórych funkcjonalności Strony, jak też zawarcie umowy lub innego stosunku prawnego z Administratorem lub też przeprowadzenie komunikacji z Administratorem.

2023 © Woo Thai Restaurant. 
All Rights Reserved.
Design: Furyarts Studio
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram