Regulamin

REGULAMIN RESTAURACJI WOO THAI W ZAKRESIE REZERWACJI MIEJSC ORAZ OBSŁUGI KLIENTÓW

§1

Niżej wymienionym pojęciom, zapisywanym wielką literą, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady dokonywania i obsługi rezerwacji miejsc w Restauracji oraz obsługi klientów;
 2. Restauracja – restauracja „WOO THAI” zlokalizowana przy ul. Grunwaldzkiej 67 we Wrocławiu, prowadzona przez Bartosza Jędrasiaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą „WOO TO GO Jędrasiak Bartosz” z siedzibą we Wrocławiu (50-357) przy ul. Grunwaldzkiej 67;
 3. Rezerwujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zgłoszenia rezerwacji miejsc w Restauracji.

REZERWACJA MIEJSC

§2

 1. W ramach działalności Restauracji możliwym jest dokonywanie rezerwacji miejsc.
 2. Rezerwacja miejsc w Restauracji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, który stanowi wyłączny zbiór ogólnych warunków i zasad, w oparciu o które następuje rezerwacja miejsc oraz obsługa dokonanej rezerwacji.

§3

 1. Za rezerwację uważa się zgłoszenie przez Rezerwującego chęci skorzystania w określonym terminie z usług Restauracji dla oznaczonej liczby osób. Określenie terminu rezerwacji polega na uzgodnieniu konkretnej daty i godziny, od której zapewnionym będzie możliwość skorzystania z usług Restauracji dla oznaczonej liczby osób. Rezerwującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku Rezerwujących niebędących osobami fizycznymi wymóg pełnoletności oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych dotyczy osoby dokonującej faktycznego zgłoszenia rezerwacji.
 2. Rezerwacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Za Rezerwację indywidualną uważa się rezerwację nieprzekraczającą 5 (pięciu) osób. Za Rezerwację grupową uważa się rezerwację przekraczającą 5 (osób) osób.
 3. Rezerwacje indywidualne mogą być dokonywane wyłącznie w drodze telefonicznego zgłoszenia, które należy złożyć pod numerem 71 321 07 07. Potwierdzenie rezerwacji telefonicznej następuje w trakcie rozmowy z Rezerwującym, podczas której zgłasza on rezerwację.
 4. Rezerwacje grupowe mogą być dokonywane wyłącznie w drodze zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rezerwacje@woothai.pl
 5. Rezerwacje dokonywane są co do zasady co najmniej na dzień przed terminem rezerwacji. W przypadku chęci dokonania rezerwacji w tym samym dniu, kiedy następuje jej zgłoszenie Restauracji, Rezerwujący powinien zgłosić rezerwację w ciągu godziny przed otwarciem Restauracji dla klientów danego dnia. Rezerwacje na ten sam dzień, dokonane po godzinie otwarcia Restauracji dla klientów nie będą przyjmowane.
 6. Potwierdzenie Rezerwacji grupowej następuje w formie zwrotnej wiadomości e-mail wysyłanej przez Restaurację na adres poczty elektronicznej Rezerwującego, z którego nastąpiło zgłoszenie Rezerwacji grupowej. W przypadku gdy zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rezerwacja grupowa wymaga uiszczenia zadatku, Rezerwację grupową uważa się za skuteczną dopiero z chwilą wpłaty zadatku przez Rezerwującego.
 7. Przy dokonywaniu rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, ilość osób na jaką dokonywana jest rezerwacja, dzień i godzinę rozpoczęcia rezerwacji.
 8. Aby móc skorzystać z rezerwacji należy się stawić w Restauracji najpóźniej w ciągu 15 minut od nadejścia umówionej godziny rezerwacji. W przypadku przewidywanego spóźnienia, Rezerwujący może powiadomić Restaurację telefonicznie o takim spóźnieniu, co powodować będzie przedłużenie czasu do rozpoczęcia rezerwacji o 30 minut względem pierwotnie umówionego terminu rezerwacji. W przypadku niestawiennictwa w celu skorzystania z Rezerwacji we wskazanych wyżej terminach, rezerwacja podlega automatycznemu odwołaniu i Restauracja ma prawo odmówić obsługi w ramach takiej rezerwacji.
 9. W przypadkach automatycznego odwołania rezerwacji, o których mowa w ust. 8, jeśli na poczet rezerwacji został uiszczony zadatek, podlega on zatrzymaniu przez Restaurację.

§4

 1. Dokonanie Rezerwacji grupowej uzależnione jest od dokonania wpłaty zadatku.
 2. Zadatek, o którym mowa w ust. 1 pobierany jest w wysokości 20 (dwudziestu) złotych za każdą osobę od zgłoszonej liczby osób w ramach Rezerwacji grupowej.
 3. Wpłacony zadatek ulega zatrzymaniu przez Restaurację (ulega przepadkowi) w przypadku niestawienia się w umówionym terminie Rezerwacji grupowej więcej niż 10% (dziesięciu procent) liczby osób objętej Rezerwacją Grupową. W przypadku gdy liczba osób, od niestawiennictwa których uzależniony jest przepadek zadatku, obliczona zgodnie z postanowieniem zdania poprzedzającego, nie stanowiłaby liczby całkowitej (tj. byłaby wynikiem po przecinku), wynik taki zaokrągla się w dół.
 4. W przypadku stawienia się liczby osób objętej Rezerwacją grupową lub niestawiennictwa części osób mieszczącego się w limicie, o którym mowa w ust. 3,  zadatek podlega zaliczeniu na poczet zapłaty należności za korzystanie ze świadczeń (składanych w trakcie rezerwacji zamówień) w Restauracji.
 5. Zadatek podlega wpłacie w terminie 3 dni od dokonania Rezerwacji grupowej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym termin Rezerwacji grupowej. Zadatek płatny jest w formie przelewu na rachunek bankowy Restauracji, prowadzony pod numerem: 62 1600 1462 1880 2196 1000 0001. Za dzień wpłaty zadatku uznaje się dzień księgowania środków na rachunku bankowym Restauracji.

§5

 1. Każdą dokonaną rezerwację można odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezerwacji. Odwołanie rezerwacji, pod rygorem nieważności oświadczenia Rezerwującego, następuje w takiej formie, w jakiej dokonywano zgłoszenia rezerwacji.
 2. Rezerwujący, w przypadku chęci zmiany ilości osób, które obejmuje rezerwacja, zobowiązany jest powiadomić Restaurację o takiej zmianie najpóźniej na dzień przed terminem rezerwacji, a powiadomienie takie, pod rygorem nieważności oświadczenia, następuje w takiej formie, w jakiej zgłaszano rezerwację. Restauracja ma prawo odmówić zwiększenia liczby osób objętych rezerwacją w przypadku niedostępności miejsc w Restauracji.
 3. W przypadku niepowiadomienia Restauracji zgodnie z ust. 2 o zmianie ilości osób, które obejmuje rezerwacja, Restauracja ma prawo odmówić obsługi dodatkowych osób, których liczba przekracza zadeklarowaną pierwotnie w rezerwacji, natomiast w przypadku stawienia się mniejszej liczby osób niż zadeklarowana pierwotnie w rezerwacji, Restauracja pozostaje uprawniona do zatrzymania zadatku zgodnie z postanowieniami §4 ust. 3.
 4. W przypadku złożenia skutecznego zawiadomienia o zmniejszeniu liczby osób, na które dokonano Rezerwacji grupowej, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w zakresie różnicy pomiędzy liczbą osób jakie obejmowała pierwotna i zmieniona Rezerwacja, a zadatek ten jest rozliczany zgodnie z zasadami §4 ust. 4.
 5. W przypadku zwiększenia liczby osób objętych Rezerwacją grupową, jeśli dla dokonania tej rezerwacji wymagana była wpłata zadatku, Rezerwujący jest zobowiązany uzupełnić zadatek o odpowiednią różnicę, zgodnie z postanowieniami regulaminu określającymi zasady płatności zadatku. Nieuzupełnienie kwoty zadatku powoduje nieważność zwiększenia liczby osób objętych Rezerwacją grupową.
 6. W przypadku zwiększenia liczby osób objętych Rezerwacją indywidualną ponad 5 (pięć) osób, stosowane są postanowienia Regulaminu dotyczące Rezerwacji grupowej, przy czym zmianę taką Rezerwujący zgłasza w formie jak dla Rezerwacji grupowej oraz zobowiązany jest uiścić zadatek liczony od łącznej liczby osób określonej w zmianie rezerwacji. Zadatek płatny jest zgodnie z zasadami Rezerwacji grupowej. Niezachowanie wymogów określonych w zdaniach poprzedzających powoduje nieważność zwiększenia ilości osób objętych rezerwacją.
 7. Potwierdzenie zmiany ilości osób objętych rezerwacją następuje ze strony Restauracji zgodnie z zasadami określonymi w §3 ust. 3 i 6.
 8. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji Grupowej, dokonanej zgodnie z ust. 1, wpłacony zadatek podlega zwrotowi na rzecz Rezerwującego w formie zwrotnego przelewu bankowego na rachunek, z którego został uiszczony.

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW

§6

 1. W przypadku korzystania z usług Restauracji przez grupy, których liczba osób wynosi co najmniej 6 (sześć), bez względu na to czy grupa taka korzysta z usług Restauracji na podstawie Rezerwacji grupowej czy też bez dokonywania rezerwacji, do łącznej należności podlegającej zapłacie przez osoby należące do tej grupy ze względu na zamówione świadczenia (złożone zamówienia) w Restauracji, pobierana jest opłata dodatkowa za serwis w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto należności zamówień złożonych przez członków tej grupy.
 2. W przypadku korzystania z usług Restauracji przez grupy, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeśli korzystają one z usług Restauracji bez dokonywania wcześniejszej rezerwacji (grupa licząca co najmniej 6 osób), rozliczenie za korzystanie z usług Restauracji następuje na podstawie jednego rachunku.
 3. W przypadku gdy członkowie grupy rozliczają się indywidualnie (to jest w sytuacjach innych niż opisane w ust. 2 powyżej), opłata dodatkowa naliczana jest od wartości należności za świadczenia, które podlegają zapłacie przez każdego członka grupy, który rozlicza się indywidualnie.

§7

 1. W przypadku niewłaściwego zachowania grupy lub poszczególnych osób korzystających z usług Restauracji, personel Restauracji dokona jednokrotnego upomnienia, a jeśli okaże się ono bezskuteczne, personel Restauracji jest uprawniony do odmowy realizacji dalszej obsługi grupy lub poszczególnych osób oraz żądania niezwłocznego opuszczenia Restauracji przez tę grupę lub takie osoby. W przypadku ustalenia konkretnej osoby lub osób niewłaściwie się zachowujących, personel Restauracji może ograniczyć żądanie opuszczenia Restauracji do tej osoby lub osób, zamiast całej grupy. Za niewłaściwe zachowanie uznawane będzie w szczególności zachowanie głośne, agresywne, wulgarne lub zachowanie w inny sposób utrudniające lub uniemożliwiające pozostałym klientom Restauracji spokojne korzystanie z jej usług.
 2. Do Restauracji nie mogą być wnoszone i spożywane w niej własne posiłki, napoje lub alkohol, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Ponadto w Restauracji nie mogą być palone papierosy, używane papierosy elektroniczne (tzw. „e-papierosy”), ani nie mogą być spożywane żadne środki odurzające. W przypadku naruszenia powyższych zakazów, personel dokona jednokrotnego upomnienia osoby lub osób naruszających powyższe zakazy, a jeśli upomnienie to będzie bezskuteczne, jest uprawniony do żądania niezwłocznego opuszczenia Restauracji przez osoby naruszające powyższe zakazy. W przypadku naruszenia powyższych zakazów przez członków grupy, personel ma prawo żądać opuszczenia Restauracji przez całą grupę.
 3. W przypadku Rezerwacji Indywidualnej lub grupowej możliwym jest dostarczenie do Restauracji oraz spożycie w czasie korzystania z danej rezerwacji tortu okolicznościowego. Wymaga to jednak uprzedzenia Restauracji przy zgłoszeniu rezerwacji i jest wykluczone w przypadku rezerwacji zgłaszanych w tym samym dniu co uzgodniony termin rezerwacji. Restauracja dysponuje chłodnią, w której możliwym jest przechowanie tortu i jeśli Rezerwujący chce skorzystać z takiej możliwości, powinien dostarczyć go do Restauracji w dniu poprzedzającym rezerwację. Dostarczenie tortu oraz możliwość jego spożycia w Restauracji jest uzależnione od złożenia – najpóźniej z chwilą dostarczenia tortu do Restauracji – dokumentu, z którego wynikać będzie, że tort został wytworzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i spełniającą wymogi sanitarne związane z wytwarzaniem tego rodzaju pożywienia.
 4. W przypadku Rezerwacji Indywidualnej lub grupowej możliwym jest dostarczenie do Restauracji oraz spożycie w czasie korzystania z danej rezerwacji własnego alkoholu, wyłącznej jednak w postaci wina, wina musującego lub szampana – w nieotwartych butelkach, posiadających nienaruszone znaki akcyzy. Wymaga to jednak uprzedzenia Restauracji przy zgłoszeniu rezerwacji i jest wykluczone w przypadku rezerwacji zgłaszanych w tym samym dniu co uzgodniony termin rezerwacji. Możliwość dostarczenia i spożycia alkoholu, o której mowa w zdaniu pierwszym, uzależniona jest od uiszczenia dodatkowej opłaty (tzw. „korkowego”) w wysokości 30 zł od każdej butelki, która podlegać będzie otwarciu. Dostarczony alkohol przechowywany będzie w części Restauracji, do której dostęp posiada wyłącznie personel, a alkohol taki serwowany będzie na bieżąco, zgodnie z życzeniem osób korzystających z danej rezerwacji. Niewykorzystane butelki alkoholu, zarówno nieotwarte jak i niespożyte do końca, podlegają zwrotowi Rezerwującemu niezwłocznie po zakończeniu rezerwacji.
 5. Personel Restauracji może odmówić wpuszczenia lub obsługi osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, jak też może żądać opuszczenia Restauracji przez takie osoby.
 6. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób niepełnoletnich, zwłaszcza zaś dzieci przebywających w Restauracji pod opieką ich prawnych opiekunów lub innych osób. Za dzieci przebywające w Restauracji odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub inne osoby, pod których opieką dzieci się znajdują, co dotyczy zarówno obowiązku sprawowania należytej pieczy nad dzieckiem, jak również odpowiedzialności za szkody wyrządzone lub doznane przez dziecko wskutek jego niewłaściwego zachowania lub będące wynikiem nieprawidłowo sprawowanej pieczy nad dzieckiem.
 7. Osoby korzystające z usług Restauracji, ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem.

ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI NA POTRZEBY REZERWACJI

§8

 1. Administratorem danych osobowych podawanych na potrzeby dokonania, obsługi i rozliczenia rezerwacji w Restauracji jest Bartosz Jędrasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „WOO TO GO Jędrasiak Bartosz” z siedzibą we Wrocławiu (50-505) przy ul. Hubskiej 74B.
 2. Na potrzeby dokonania rezerwacji przetwarzane są następujące dane osobowe Rezerwującego:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. e-mail,
  4. numer rachunku bankowego – w przypadku dokonywania wpłaty zadatku.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Rezerwującego, może się on skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: rezerwacje@woothai.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych Rezerwującego następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (zwane dalej „RODO”). Przetwarzanie danych Uczestników następuje w celu dokonania i obsługi rezerwacji, a w przypadku gdy rezerwacja jest uzależniona od dokonania wpłaty zadatku, także na potrzeby dokonania rozliczeń z tym związanych. Podstawą przetwarzania danych osobowych na potrzeby dokonania i obsługi rezerwacji jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Rezerwujący posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Rezerwującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Rezerwującego narusza przepisy RODO. 
 6. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru kontaktowego i e-maila przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania rezerwacji, a gdy zostanie ona odwołana, do czasu jej odwołania, nie dłużej jednak niż przez 14 dni od wystąpienia tych zdarzeń. Dodatkowo imię i nazwisko oraz dane o numerze rachunku bankowego Rezerwującego, w przypadku dokonania wpłaty zaliczki, przetwarzane będą przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń rachunkowych oraz ewentualnych rozliczeń podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie wpłaconego zadatku. Po tym czasie wszystkie dane osobowe Rezerwującego zostaną usunięte.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmom świadczącym usługi związane z obsługą księgową, prawną lub z zakresu usług teleinformatycznych (wymiany danych za pośrednictwem poczty e-mail w związku z rezerwacją). Na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dane osobowe Rezerwującego mogą być przekazywane organom administracji publicznej.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania, obsługi i rozliczenia rezerwacji.